Cercetarea doctorală - criterii de performanță și responsabilități

Responsabilități ale doctoranzilor

1.Participarea la activităţile proiectului: 

  • seminarii ştiinţifice în cadrul grupei de cercetare doctorală
  • două seminarii naţionale de diseminare a rezultatelor
  • două forumuri universitate-cercetare-mediu de afaceri şi module specifice privind managementul cercetării în programele de pregătire a grupului ţintă
  • un atelier tematic care vizează unul dintre următoarele obiective – egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului 
  • un schimb de bune practici cu reprezentanţi de universităţi, institute de cercetare, companii, organizat la nivelul grupei de cercetare doctorală
  • conferinţa finală de prezentare a rezultatelor

2.Completarea paginilor individuale pe platforma online a proiectului.

3.Elaborarea

  • Fişei individuale de cercetare doctorală, anexă la contract.
  • Raportului lunar de activitate.
  • Raportului intermediar de cercetare doctorală, la fiecare trei luni.
  • Raportului final de cercetare doctorală.

Criteriile de performanţă* ale cercetării doctorale constau în:

1.elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat, respectiv obţinerea titlului ştiinţific de doctor de către doctoranzii înmatriculaţi în anul III (în momentul selecţiei);

2.desfăşurarea stagiului extern de mobilitate în limita celor 84 de luni alocate cercetării doctorale;

3.participarea la două conferinţe internaţionale dintre care una externă, atestată prin obţinerea unui certificat;

4.publicarea a 1,5 lucrări ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale; 

5.citarea rezultatelor cercetării doctorale, dacă este cazul;

*) În situaţia în care membrii grupului ţintă participă în comun la realizarea unui criteriu de performanţă (conferinţă, articole publicate, citări), acesta se va calcula proporţional cu numărul acestora.

Lucrările prezentate la conferinţe internaţionale care sunt publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute vor fi luate în considerare şi pentru îndeplinirea criteriului de performanţă privind publicarea lucrărilor ştiinţifice.

Lucrările susţinute/publicate pe durata desfăşurării programului de cercetare vor menţiona sursa de finanţare (Acknowledgements).

Grup țintă - doctoranzi