Întrebări frecvente

I1.

În ce măsură este posibilă reprogramarea la interviul de selecţie?

R1. Reprogramarea din motive temeinice este posibilă numai în intervalul pentru interviu stabilit prin calendarul de selecţie.

I2. 

In cazul in care obţin o bursă prin acest proiect, sunt obligat să renunţ la bursa de la bugetul de stat? (bursa de 850 lei pe care o primesc ca student doctorand la buget pana in iunie 2016).

R2. 

Pe perioada acordării bursei POSDRU în cadrul proiectului, din motive de dublă finaţare, se suspendă plata bursei de la bugetul de stat. Bursa de la bugetul se stat de 850 de lei se va  înlocui cu bursa POSDRU de 1500 de lei. La finalizarea perioadei de acordare a bursei POSDRU în cadrul proiectului, pentru doctoranzii bursieri din anii I şi II se va relua acordarea bursei de la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare.

Doctoranzii care au beneficiat de bursă până la momentul admiterii în program nu vor trebui să restituie sumele primite anterior de la bugetul de stat.

I3. 

La ce se referă criteriile de 2,5 lucrări ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale, în cazul cercetătorilor postdoctorat, respectiv 1,5 lucrări ştiinţifice în cazul doctoranzilor?

R3. 

Proiectul încurajează atât realizarea criteriilor individuale de performanţă cât şi elaborarea unor lucrări împreună cu cercetători din cadrul grupului ţintă. 

În situaţia în care membrii grupului ţintă participă în comun la realizarea unui criteriu de performanţă (conferinţă, articole publicate, citări), acesta se va calcula proporţional cu numărul acestora.

De exemplu, criteriul de 2,5 lucrări ştiinţifice este îndeplinit dacă un cercetător postdoctorat realizează două articole ca unic autor sau împreună cu persoane din afara grupului ţintă şi un articol împreună cu un alt cercetător din grupul ţintă.  

I4. 

Se pot înscrie la concursul de burse postdoctorale cadrele didactice asociate dintr-o universitate care au contract de muncă pe perioadă determinată?

R4. 

În Ghidul Solicitantului la condiţiile de eligibilitate se precizează:

„În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibili doctoranzii înmatriculaţi la instituţiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect, precum şi cercetătorii postdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri şi/sau alţi doctoranzi şi cercetători postdoctorat care aleg să îşi completeze stagiul de cercetare la altă instituţie de învăţământ superior sau institut de cercetare decât cea unde este înmatriculat doctorand sau activează ca cercetător.” 

Verificarea eligibilităţii se va realiza după depunerea documentelor de înscriere. 

I5. 

Este obligatorie participarea membrilor grupului ţintă la stagiile externe de mobilitate la o universitate/centru de cercetare?

R5. 

Stagiul extern de mobilitate la o universitate/centru de cercetare este obligatoriu pentru cercetătorii postdoctorat şi opţional pentru doctoranzi.

I6. 

Stagiul extern de mobilitate la o universitate/centru de cercetare se poate desfăşura la o universitate/centru de cercetare din afara Uniunii Europene (de ex: Elvetia, Norvegia, Islanda etc.)? 

R6. 

Conform ghidului solicitatnului universităţile/centrele de cercetare sunt numai cele din statele membre ale Uniunii Europene.

 

I7. 

Exista obligativitatea finalizarii tezei anul viitor pentru doctoranzii aflaţi în prezent în anul II?

R7. 

Doctoranzii din anul II care susţin public teza de  doctorat până la sfărşitul perioadei de studii doctorale vor beneficia de sprijin financiar suplimentar sub formă de premii.

I8. 

Exista posibilitatea ca sprijinul financiar pentru membrii grupului ţintă să fie acordat cu întârziere?

R8. 

Primirea la timp a sprijinului financiar este condiţionată numai de îndeplinirea ritmică a planului de cercetare asumat.  

 

I9. 

Care ar trebui să fie legătura dintre tema Proiectului individual de cercetare postdoctorală şi aria tematică de cercetare?

R9. Demersul ştiinţific propus prin Proiectul individual de cercetare postdoctorală trebuie să fie corelat cu problematica specifică unuia dintre domeniile ariei tematice. 

I10. 

Când va fi afişat pe site-ul proiectului actul aditional la contract de studii doctorale? 

R10. 

Actul aditional la contract de studii doctorale va fi afişat în 7 mai 2014 pe site-ul proiectului  şi va cuprinde drepturile şi obligaţiile doctoranzilor specificate în Regulamentul privind implementarea proiectului, la capitolul Rezultatele proiectului. (link).

I11. Depunerea dosarului de concurs poate sa fie făcută de altcineva in numele solicitantului?

R11. Candidatul trebuie să depună personal dosarul de concurs deoarece acesta trebuie să completeze şi să semneze, în prezenţa reprezentantului proiectului, Formularul de inregistrare a grupului ţintă, conform Instucţiunii 46 AMPOSDRU.

Grup țintă - doctoranzi