Obiective specifice și operaționale

Obiective specifice

Obiective operaţionale

1. Susţinerea formării iniţiale a doctoranzilor şi a formării continue a postdoctoranzilor pentru dezvoltarea competenţelor de cercetare avansată şi aplicată.

1.1. Selecţia grupului ţintă

1.2. Finanţarea cercetării prin acordarea de burse lunare

1.3. Asigurarea unui tutoriat performant al activităţii de cercetare doctorală şi postdoctorală.

1.4. Monitorizarea lunară şi trimestrială a membrilor grupului ţintă.

2. Îmbunătăţirea accesului doctoranzilor şi postdoctoranzilor la resurse de învăţare şi cercetare avansată în cadrul parteneriatului.

2.1. Diversificarea formelor de pregatire a cercetătorilor din grupul ţintă –campusuri de creaţie, ateliere tematice, schimburi de bune practici şi forumuri universitate-cercetare-mediu de afaceri.

2.2. Sprijinirea mobilităţilor de cercetare la universitati de prestigiu din UE

2.3. Facilitarea accesării de baze de date relevante pentru cercetare

3. Creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării doctorale şi postdoctorale.

 

3.1. Susţinerea financiară a participării la conferinţe internaţionale organizate in state membre UE

3.2. Facilitarea publicării rezultatelor intermediare/finale ale cercetării – colecţii de working papers şi colecţia de cărţi de cercetare postdoctorală avansată

3.3. Publicarea rezultatelor cercetării în reviste indexate în baze de date internaţionale

3.4. Acordarea de premii pentru rezultate remarcabile ale cercetării

4. Promovarea interdisciplinarităţii într-un cadru integrator şi a aplicabilităţii cercetării doctorale şi postdoctorale în domeniul economic.

 

4.1. Organizarea a două forumuri universitate-cercetare-mediu de afaceri şi a două module de management al cercetării pentru grupul ţintă

4.2. Realizarea a cel puţin patru campusuri mixte de creaţie (cu doctoranzi şi postdoctoranzi) care să abordeze teme interdisciplinare

4.3. Organizarea a zece schimburi de bune practici

4.4. Organizarea a două seminarii naţionale cu caracter interdisciplinar

4.5. Focalizarea cercetării pe temele prioritare de cercetare la nivel naţional şi european

5. Realizarea unei reţele de cercetare avansată care să se afilieze la reţelele de cercetare transnaţionale.

 

5.1. Dezvoltarea platformei de networking şi diseminare în cadrul parteneriatului

5.2. Intensificarea interacţiunii dintre membrii grupului ţintă în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate

5.3. Integrarea reprezentanţilor mediului de afaceri în reţeaua de cercetare avansată a programului

5.4. Integrarea membrilor grupului ţintă în reţele de cercetare la nivel european

5.5. Realizarea de parteneriate cu universităţi de prestigiu din UE

6. Dezvoltarea unui sistem integrator de formare a cercetătorilor (doctoranzi şi postdoctoranzi) la nivelul universităţilor.

 

6.1. Stabilirea cadrului metodologic de implementare a proiectului

6.2. Gestiunea documentelor logistice şi realizarea de achiziţii

6.3. Participarea membrilor grupului ţintă la acţiuni comune în cadrul programului

6.4. Uniformizarea modului de desfăşurare, evaluare şi monitorizare a cercetării doctorale şi postdoctorale

6.5. Realizarea unei conferinţe de lansare a proiectului şi a unor campanii de informare privind rezultatele obţinute.

Grup țintă - doctoranzi